ඔබේ බිහිදොර සඳහා ඔහු ඔහු වෙනුවෙන් බලා — මිනිසා මිනිසෙකු සොයමින් — සහකරු දැන්වීම් කේවල සිට දිවෙන.

ඉතා සරලව, ශ්රේෂ්ඨාධිකරණයේ කේවල පුරා දිවෙන හමුවීමට හා ආලවන්ත හැඟීම්. අපි භාවිතා කරන අපේ වෙබ් අඩවිය කුකීස් සහ වෙනත් තාක්ෂණයන් ලබා දීමට ඔබ සම්පූර්ණ ක්රියාකාරිත්වය අපේ යෝජනාව. කුකීස් සඳහා ඉඩ අන්තර්ගතය පුද්ගලීකරණය හා සකස් කළ හැකි සඳහා දැන්වීම් හෝ අරමුණ සඳහා විශ්ලේෂණය. විසින් භාවිතා කිරීමට දිගටම, අපේ වෙබ් අඩවිය, ඔබ කැමැත්ත කිරීමට කුකීස් භාවිතා

About